ตีความให้ถูก อย่าคิดว่าประชาชนเลว ชมชอบทุจริต
22 พฤศจิกายน 2554

ดร.โสภณ พรโชคชัย
sopon@thaiappraisal.org www.facebook.com/dr.sopon4

          ข่าวที่ว่าประชาชนยอมรับการทุจริตหากตนได้ประโยชน์ด้วยนั้น อาจทำให้ตีความผิด ๆ ไปว่าประชาชนชมชอบการทุจริต และจะยิ่งเป็นอันตรายหากพาลป้ายสีว่าประชาชนเป็นคนเลว ไร้ปัญญา เชื่อถือไม่ได้ ให้ปกครองกันแบบประชาธิปไตยไม่ได้!
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผลการสำรวจ * บอกว่า “ โพลชี้ ‘คนรุ่นใหม่’ ทัศนคติอันตราย รับได้ รบ. โกงแต่ตัวเองได้ประโยชน์” ทั้งนี้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปใน 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2554 โดยพบว่า “ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64 ในเดือนมกราคม และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.6 ในเดือนพฤศจิกายน . . . กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี มีสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 73.3 และร้อยละ 73.7 ในกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี ที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น. . . กลุ่มนักเรียนนักศึกษาน่าเป็นห่วงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน และค้าขายส่วนตัว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 72.8 ร้อยละ 68.1 และร้อยละ 64.7 ตามลำดับ . . .”
          ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่คงไม่เห็นผิดเป็นชอบ เพียงแต่พวกเขาเห็นว่าการทุจริตมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย แม้แต่รัฐบาลทหารที่อ้างว่ามาล้างทุจริต ก็ยังมีข้อครหาต่าง ๆ ว่าไม่สุจริตเสียเอง วันก่อนผมไปฟังคำบรรยายของคุณโสภณ จันเทรมะ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ท่านยังบอกว่ารัฐประหารแต่ละครั้ง ผู้ทำได้เงินไปนับร้อย ๆ ล้านบาท (คงใช้อำนาจเบิกจากคลังหลวง) ผมเข้าใจว่าคงเก็บไว้เผื่อหนีหากไม่สำเร็จหรือเมื่อสำเร็จก็เอาไว้เป็นรางวัล ดังนั้นในประวัติศาสตร์ไทยจึงพบว่าแม้แต่รัฐประหารล้างทุจริตก็ยังทุจริตกันเสียเองตั้งแต่แรก
          แล้วอย่างนี้จะให้ประชาชนคนเล็กคนน้อยไปต่อกรกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการได้อย่างไร ท่านเชื่อหรือไม่ว่าการตั้งหน่วยงานขึ้นมาปราบปรามการทุจริตนั้น อาจทำให้คิดคลาดเคลื่อนไปด้วยความหวังว่าไทยจะพ้นจากทุจริต แต่นี่อาจเป็นเพียงการสร้างภาพด้วยการละลายงบประมาณไปกับการรณรงค์ทำดี หรือการเล่นปาหี่ที่ปราบแต่ปลาซิวปลาสร้อยหรือปราบแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
          ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่โกง เพียงแต่ปุถุชนย่อมมีกิเลส แม้แต่นักบวชก็ยังมีอิจฉานินทา ยังยึดติดกับยศและตำแหน่ง แล้วเราจะไปเหยียดประชาชนว่าเลวได้อย่างไร  ในทางตรงกันข้าม ผลสำรวจนี้ถือเป็นการตบหน้าพวก “คนดี” ผู้มีคุณธรรมจอมปลอมต่างหากว่า ถ้ารัฐบาลอื่นไม่โกงหรือโกงน้อยกว่ารัฐบาลทักษิณที่ว่าโกงสะบั้นหั่นแหลกแล้วไซร้ ประชาชนก็น่าจะได้ประโยชน์ที่พึงได้มากกว่ารัฐบาลทักษิณ
          ผลสำรวจนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนความไม่พอใจต่ออำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่กดขี่ขูดรีดประชาชนมาชั่วนาตาปี ดังนั้นในผลสำรวจจึงระบุเหตุผลและความรู้สึกของประชาชนว่า “ผู้ใหญ่ในสังคมหลายคนได้ดีมีหน้ามีตาร่ำรวยก็มาจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะ มีอำนาจทางการเมืองก็รับเงินซื้อขายตำแหน่ง จะก้าวหน้าได้เลื่อนชั้นยศเลื่อนตำแหน่งก็ต้องจ่ายเงิน และจะทำธุรกิจทำเลทองก็ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ” ประชาชนส่วนใหญ่คงเป็นได้แค่พยานความชั่วช้าเหล่านี้ คงไม่คิดหรือแม้คิดแต่ก็ไม่มีโอกาสประกอบกรรมชั่วเสียเองแต่อย่างใด
          ที่ร้ายที่สุดก็คือ หากเราตีความผลการสำรวจผิดเพี้ยน เราก็อาจมองว่าประชาชนนิยมชมชอบการทุจริต เลยนึกเหยียดว่าประชาชนต่ำ เลว ไร้ปัญญา เป็นแค่ “ฝุ่นเมือง” ไม่สามารถให้ปกครองกันเองโดยระบอบประชาธิปไตยสากลได้  สมควรถูกปกครองโดย “คนดี” ซึ่งมักไม่ดีจริงแต่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาโดยพวกเผด็จการทรราชที่ปูทางมาจากรัฐประหารกระมัง

* ข่าวมติชน “โพลชี้ ‘คนรุ่นใหม่’ ทัศนคติอันตราย รับได้ รบ. โกงแต่ตัวเองได้ประโยชน์”: http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?newsid=01p0105211154&sectionid=0101&selday=2011-11-21